มูลนิธิเอ็นไลฟ มีภารกิจหลักคือ การส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการเพื่อนำไปสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งใน ภาครัฐและท้องถิ่นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายโดยการร่วมเป็นภาคี

 

มูลนิธิเอ็นไลฟ เชื่อว่า....

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถือเป็นสมบัติของประชากร   ทุกคนในโลก เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และประสบการณ์ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลก หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะส่งผลเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ดังนั้น ทุกๆ คน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม โดยเลือกในสิ่งที่ตนเองรู้สึกรักและหวงแหน และสามารถกระทำได้ในสิ่งที่ตนเองถนัด

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี   อาสาสมัคร (เร็วๆนี้)