มูลนิธิเอ็นไลฟ มีภารกิจหลักคือ การส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการเพื่อนำไปสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโดยการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งใน ภาครัฐและท้องถิ่นการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายโดยการร่วมเป็นภาคี

 

มูลนิธิเอ็นไลฟ เชื่อว่า....

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถือเป็นสมบัติของประชากรทุกคนในโลก เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์และประสบการณ์ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลก หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะส่งผลเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศและมีผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ดังนั้น ทุกๆ คน ก็สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตาม โดยเลือกในสิ่งที่ตนเองรู้สึกรักและหวงแหน และสามารถกระทำได้ในสิ่งที่ตนเองถนัด

 

พันธกิจของมูลนิธิ

  • การบริหารจัดการและสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • การบริหารจัดการทรัพยากรป่าและชุมชนให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของป่า
  • การบริหารจัดการให้เกิดความร่วมมือ เชื่อมโยงแหล่งความรู้ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ และประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วม
  • ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

  • สร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
  • การสร้าง ส่งเสริม เชื่อมโยง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  • การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด
  • ใช้กลไกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย
  • การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่สู่วงกว้างอย่างมีระบบ

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี