มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมจัดพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันแสดงพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

9-11 มิถุนายน 2560, 

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO, มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยนำเสนอประเด็นสำคัญ “คุณเท่านั้นที่ทำได้” มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากทุกการกระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การเดินทาง การรับประทานอาหาร และการท่องเที่ยว ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น จึงมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีส่วนช่วยร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นอาสารักษ์โลก ทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ ใกล้ตัว

  

      โดยในพาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม นอกจากจะนำเสนอโครงการต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งกิจกรรมเสวนาพูดคุยในประเด็นสิ่งแวดล้อมจากผู้ที่ทำงานทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากองค์การเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม Work Shop เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ และในส่วนของการร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนให้ Social Enterprise คือ บริษัท กรีน สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และนกฮูก กรุ๊ป ได้มาร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ในงานนี้ด้วย
     นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่อยอดจากภายในงาน เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนเป็น Active Citizen โดยเปิดรับ “อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสร้างประสบการณ์งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภาคสนามหลังงานนี้ อาทิ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ได้เปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่ “บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งเป็นชุมชนมอญเล็กๆ ที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจนวัดและหมู่บ้านหายไปกว่า 3 ตารางกิโลเมตร และร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการมวลชนพัฒนาฟื้นผืนป่าแผ่นดินอีสานใต้ ที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอาสาสมัครจะได้มาร่วมเก็บข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยและฟื้นฟูป่า อีกทั้งยังได้ซึมซับ ประทับใจ เห็นคุณค่าธรรมชาติ และวิถีชุมชน นอกจากนี้ ทางสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับอาสาสมัครเพื่อมาเป็นเครือข่ายป่าครอบครัวกับ BEDO เพื่อให้ความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ประโยชน์ภายในครอบครัว หรือนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และทางด้านมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้เปิดรับ “อาสาสมัคร ร่วมปันแรง ปันรู้” เพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน       

         นอกจากนี้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิเอ็นไลฟ ได้นำเสนอข้อมูลและองค์ความรู้และเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเอ็นไลฟ อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยชักตีน โครงการสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล (การสร้างแนวปะการังเทียม) และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน “เทศกาลกีฬาทางน้ำจังหวัดกระบี่” (KRABI Water Sport Festival) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560 นี้ ที่จังหวัดกระบี่

           พาวิลเลียนสิ่งแวดล้อม ในงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจาก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน และมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่อยอดขององค์กรต่างๆ กว่า 500 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไป

 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี