การจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเรือพายเยาวชน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1

20  พฤษภาคม  – 20 มิถุนายน 2560 , 

        มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่   จัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเรือพายเยาวชนจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1  20 พ.ค. – 20 มิ.ย. 60 นี้ เสริมสร้างทักษะกีฬาเรือพายให้เยาวชน พร้อมปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

 มูลนิธิเอ็นไลฟ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดกระบี่ จัดค่ายอบรมเชิงปฎิบัติการพายเรือเยาวชนครั้งที่ 1 ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2560 ที่ลานปูดำ จังหวัดกระบี่  โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการทำกิจกรรม ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. และในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 18.00 น.  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเยาวชนให้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และทักษะในกีฬาทางน้ำประเภทเรือพายให้กับกลุ่มเยาวชนในจังหวัดกระบี่  เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ  และสามารถสร้างโอกาสทางการศึกษามากขึ้นในระดับอุดมศึกษาด้วยความสามารถทางการกีฬา เป็นการสอดคล้องกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ของรัฐบาล และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหน  ดูแล และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชน ด้วยกีฬาเรือพายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี