กิจกรรมปล่อยหอยชักตีน ณ บ้านหลังเกาะ จ.กระบี่

เมษายน 2558

        ด้วยความร่วมมือของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ และชาวบ้านหมู่ที่ บ้านหลังเกาะ ต. เกาะศรีบอยา อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ จัดกิจกรรมปล่อยลูกหอยชักตีนที่ได้จากการเพาะพันธุ์ จำนวน 40,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณแปลงอนุรักษ์หอยชักตีนบ้านหลังเกาะ เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์หอยชักตีน สัตว์น้ำสำคัญของจังหวัดกระบี่

        ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ ได้มีการคิดค้นและวิจัยเพื่อเพาะพันธุ์หอยชักตีนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงของการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิเอ็นไลฟ และศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเป็นภาคีดำเนินงานทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พันธุ์หอยหอยชักตีนและการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในท้องถิ่น

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี