การแข่งขันซีคยัคประเภทโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

 

         มูลนิธิเอ็นไลฟ เชื่อว่า วิธีการหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ผู้จะเป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การกีฬา สิ่งแวดล้อม และการสร้างสำนึกรักบ้านเกิด ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องปลูกฝั้งให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น

มูลนิธิเอ็นไลฟ สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ จึงได้ริเริ่มความร่วมมือในการจัดการแข่งขันซีคยัคประเภทโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ขึ้น โดยมีแนวคิดว่า ทักษะการพายเรือซีคยัคนั้น นอกจากจะเป็นกีฬาที่สร้างเสริมสุขภาพแล้ว ยังเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่น ก็จะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะนั้น และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาซีคยัค นอกจากนี้ เมื่อเยาวชนที่ผ่านการอบรมเหล่านี้เติบโตขึ้น ก็สามารถนำทักษะที่เรียนรู้ ไปประกอบอาชีพได้ โดยจะเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

การแข่งขันซีคยัคประเภทโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ

- การฝึกอบรมทักษะการพายเรือ

- การแข่งขันซีคยัคประเภทโรงเรียน

          โดยในการฝึกอบรมนั้นได้รับความร่วมมือจากสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จัดหาผู้ฝึกสอนทีมชาติ มาจัดการอบรมเยาวชนในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น ทักษะการพายเรือเบื้องต้น ทักษะการยืดกล้ามเนื้อก่อนพายเรือ การฝึกร่างกาย การฝึกมาราธอน เป็นต้น 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี