โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาในพื้นที่เกาะกลาง จังหวัดกระบี่

 

 

เป็นโครงการเสริมสร้างสมดุล ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ให้แก่ ชุมชนเกาะกลางเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชน ผ่านเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาตรฐานระดับโลก ( Global Sustainable Tourism Criteria for Destination ) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ ในการสร้างให้เมืองกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ โดยใช้กลไกให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนทุกภาคส่วน เพื่อการวางแผนร่วมกัน  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว, กลุ่มผู้ประกอบการกิจกรรมท่องเที่ยว, กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร, กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง, หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และกลุ่มอาสา ต่างๆ

กิจกรรมที่มูลนิธิเอ็นไลฟ ได้เข้าไปสนับสนุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและอยู่ในระหว่างการดำเนินงานคือ การร่วมเข้าไปแก้ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นทะเล ที่ทำลายแนวป่าชายเลน โดยการเข้าไปส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับกลุ่มชาวบ้านที่สนใจและสมัครใจใน การเลี้ยงผึ้งในป่าชายเลน เพื่อผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะได้รายได้เสริมจากน้ำผึ้งแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมาปลูกป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้น

 

ผลลัพธ์

  • ขยายการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว, กลุ่มผู้ประกอบการกิจกรรมท่องเที่ยว, กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร, กลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง, หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และกลุ่มอาสา ต่างๆ ต.คลองประสงค์ ร่วมกันทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
  • ขยายการมีส่วนร่วมกับโดยการเข้าไปส่งเสริมอาชีพเสริมจากน้ำผึ้ง ให้กับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านคลองกำกว่า 40 คน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน และเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน
  • สร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ในพื้นที่ป่าชายเลนทั้งในพื้นที่ธรรมชาติและในพื้นที่บ่อกุ้งร้างไม่น้อยกว่า 40 ไร่ และแนวป่าชายเลน ชายฝั่งทะเล ระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร ได้รับการปกป้องจากการกัดเซาะของกระแสคลื่น

 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี