โครงการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ บนพื้นที่บ้านเกาะจำ

 

 

เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน ในการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่างยั่งยืนของแหล่งอาหารทะเลคุณภาพ ที่เป็นห่วงโซ่สำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองกระบี่ โดยการเข้าไปสนับสนุนในการจัดทำเขตอนุรักษ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 22.2  ไร่ เพื่อเป็นเป็นแหล่งเพาะพันธ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งในระยะแรกนี้ ได้ดำเนินการในสัตว์น้ำเศรษฐกิจ คือ หอยชักตีน  และ ดำเนินเพิ่มแหล่งปลูกหญ้าทะเล ซึ่งเป็นที่อยู่ของหอยชักตีน ปัจจุบัน มีชุมชน 1 หมู่บ้านในบริเวณเกาะจำ เข้าร่วมโครงการ และในอนาคตเตรียมขยายรูปแบบการบริหารจัดการเข้าไปใน อีก 7 หมู่บ้านที่ชุมชนร้องขอ

 

ผลลัพธ์

  • ขยายการมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เพิ่มมากขึ้น จากบ้านเกาะจำ เป็น ต.เกาะศรีบอยา ในอีก 7 หมู่บ้าน
  • ขยายการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอื่นๆ ได้แก่ ปูม้า และพันธุ์ปลาอื่นๆ ที่อาศัยในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำการประมงในพื้นที่โดยรอบพร้อมทั้งดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • ได้มีการรวมกลุ่มสตรีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และจัดกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในท้องถิ่น

 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี