งานเทศกาลทำดีหวังผล (Good Society Expo)

 

 

เป็นกลไกที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มุ่งเน้นงานพัฒนาความยั่งยืนทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคีภาคสังคม ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen) ด้วยการเปิดพื้นที่แนะนำช่องทางการลงมือทำให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาสังคมร่วมกับองค์กรภาคสังคมตามความถนัดและความสนใจ โดยเป็นอาสาสมัคร หรือบริจาค หรือสนับสนุนบริการผ่านกลไกการให้ที่มีแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ พร้อมด้วยภาคี ได้แก่ มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการตาวิเศษ โครงการวน และบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาโลกร้อนรอบๆ ตัว เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และเกิดความร่วมมือในรูปแบบขององค์กร กลุ่มบุคคล เพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 

ผลลัพธ์

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม จำนวน 300-400 คน ได้แก่ กิจกรรมปรุงดิน-ปลูกกล้า ในกระถางกระดาษรีไซเคิล กิจกรรม Nature Art และ Nature School กิจกรรม Eco Brick และกิจกรรมทำหมอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียงจากหลอดพลาสติก
 • ผู้เข้าเยี่ยมชมพาวิลเลี่ยนชื่นชอบนิทรรศการการจัดการขยะ 50% และกิจกรรม Workshop 50%
 • กิจกรรมที่ผู้เข้าชมได้ตอบในแบบสอบถามจะนำกลับไปทำ ได้แก่ ลดการใช้ถุงพลาสติก 80% คัดแยกขยะ 60% และปลูกต้นไม้ 40%
 • นิทรรศการพาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำไปเผยแพร่ต่อโดยภาคีร่วมจัด และหน่วยงานองค์กรเอกชน ที่ได้เข้ามาร่วมชม เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของการจัดการขยะในวงกว้าง
 • ภาพรวมการจัดงานเทศกาลทำดีหวังผล Good Society Expo
  • มีผู้ลงทะเบียนผ่าน Line@ จำนวน 1,521 คน
  • มีนักธุรกิจเข้าร่วม Field Trip จำนวน 58 คน จาก 22 องค์กร
  • มีเยาวชนเข้าร่วม Field Trip จำนวน 127 คน จาก 9 หน่วยงาน

 

 

Main Menu

หน้าแรก   เรื่องเล่าจากเม็ดทราย
เกี่ยวกับมูลนิธิ   ข่าวสารกิจกรรม
งานของมูลนิธิ   ติดต่อเรา
รายงานประจำปี