โครงการป่าครอบครัว บ้านมะกะโท

 

 

โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ดำเนินโครงการโดย มูลนิธิเอ็นไลฟ ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับมอบหมายจาก กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ โดย บริษัท เสรีพรีเมียร์ จำกัด  ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 300 ไร่ ที่ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นโครงการป่าเอกชนต้นแบบ ในการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าของประเทศตามเป้าหมาย ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ “ป่าครอบครัว” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในด้านการเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน  เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเอง  นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นโครงการ “ป่าครอบครัวต้นแบบ” ที่ดำเนินการในพื้นที่เอกชน โดยความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า และใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน 
  2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเอง เพื่อลดรายจ่ายให้กับครอบครัว
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจชุมชน โดยชุมชนนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ ไปช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว